© 2018. Pinsel AR

Бібліографія

 • 1906

  Bołoz Antoniewicz, Jan

  Odkryte freski w gmachu pojezuickim // Gazeta Lwowska. — 1906. — № 192-93. — S. 12-13.

 • 1906

  Odkryte freski w gmachu pojezuickim // Sprawozdania Grona C.K.Konserwatorów I Korespondentów Galicji Wschodniej. — T. 3. — 1906. — № 44-51. — S. 4.

 • 1923

  Źyła, Władysław

  Kościół i kljasztor Dominikanów we Lwowie. — Lwów, 1923. — S. 72.

 • 1931

  Bochnak, Adam

  Ze studiów nad rzeźbą lwowską w epoce rokoka. — Kraków, 1931

 • 1937

  Голубець, Микола

  Мистецтво [В:] Істория української культури, вид. I. Крип’якевич. — Львів 1937. — С. 581.

 • 1937

  Mańkowski, Tadeusz

  Lwowska rzeźba rokokowa. — Lwów, 1937.

 • 1937

  Hornung, Zbigniew

  Pierwsi rzeźbiarze lwowscy z okresu rokoka // Ziemia Czerwieńska, III, 1937. — S. 1-37.

 • 1937

  Hornung, Zbigniew

  Antoni Osiński najwybitniejszy rzeźbiarz lwowski w XVIII stuleciu. — Warszawa, 1937. — 99 s.

 • 1937

  Hornungowa, Julia

  Lwowska plastyka reliefowa XVIII wieku // Arkady, III, 1937. — s. 117-24.

 • 1937

  Свєнціцький, Іларіон

  Причинок до історії мистецької катедри св. Юра у Львові // Літопис Національного Музею за 1937 р. — Львів, 1937. — С. 12.

 • 1938

  Swiencicky, Ilarion

  Rachunki robot malarskich I rzezbiarskich w katedre sw. Jura we Lwowe w l. 1768-1779 // Dawna sztuka. 1938. — № 2. — S. 147-49, 151.

 • 1939
 • 1939

  Mańkowski, Tadeusz

  Do źródeł natchnień lwowskiej plastyki rokokowej // Dawna sztuka, 1939, t. 2, № 2, — S. 166-68.

 • 1967

  Любченко, Володимир

  Нові твори львівських скульпторів XVI-XVIII століть у галереї. Львівська картинна галерея. — Львів, 1967

 • 1968

  Гембарович, Мечислав

  Скульптура та різьблення / В: Історія українського мистецтва. T.3. — Kиїв, 1968/ — C. 134-38.

 • 1970

  Драган, Михайло

  Українська декоративна різьба XVI-XVIII ст. — Київ, 1970.

 • 1970

  Kowalczyk, Jerzy

  Ze studiów nad geografią lwowskiej rzeźby rokokowej / [w:] Rokoko. Studia nad sztuką 1 połowy XVIII w. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej wspólnie z Muzeum Śląskim we Wrocławiu, Wrocław, październik 1968, red. T. Piasecki. — Warszawa 1970/ — S. 199-218.

 • 1976

  Hornung, Zbigniew

  Majster Pinsel snycerz. Karta z dziejów polskiej rzeźby rokokowej. Wrocławskie towarzystwo naukowe. Rozprawy komisji historii sztuki. — Wrocław, 1976. — T. X. — 194 s.

 • 1986

  Gębarowicz, Mieczysław

  Prolegomena do dziejów lw. rzeźby rokokowej // Artium Quaestiones. t. 3. — Poznań. 1986. — S. 5-47. ([w:] Artium Quaestiones, t. 3, P. 1986, s. 26.)

 • 1987

  Boзницкий, Борис, Oпанасенко, Hаталья

  Майстер Пинзель — легенда и реальность. Kaталог выставки. — Львов, 1987. — 28 с.

 • 1988

  Boзницкий, Борис, Oпанасенко, Hаталья

  Майстер Пинзель — легенда и реальность. Kaталог выставки. — Львов, 1988.

 • 1988

  Mikocka-Rachubowa, Katarzyna

  Wystawa rzeźb Pinzla w Olesku // Biuletyn Historii Sztuki, L, 1988. — S. 375-81.

 • 1988

  Polska rzeźba barokowa XVIII wieku. Przegląd problematyki i perspektywy badawcze // Biuletyn Historii Sztuiki, L, 1988. — S. 330-34.

 • 1989

  Ostrowski, Jan K.

  Die Polnische Barockskulptur im 18. Jahrhundert. Probleme und Forschungsaufgaben // Zeitschrift für Kunstgeschichte, 52, 1989. – S. 89-113.

 • 1989

  Woznickij, Boris

  Mister Pinzel. Legenda a skutečnost. Pražský hrad. Jirski klastor, listopad-prosiniec 1989. — Praha, 1989.

 • 1990

  Woźnicki, Boris

  Mistrz Pinzel. Legenda i rzeczywistość: Wystawa rzeźby XVIII w. ze zbiorów lwowskich. — Warszawa (Wilanów), 1990.

 • 1990

  Mieleszko, Jadwiga

  Mieleszko. Le maître Pinzel. Le représentant le plus éminent de “l’école de sculpture de Lvov au XVIIIe siècle” // Billetin de Musée National de Varsowie, Bd. 31, 1990, Nr. 3, S. 55-67.

 • 1990

  Ostrowski, Jan

  W kręgu mistrza Pinsla: W związku z wystawą w Olesku i we Lwowie / W: Folia Historiae Artium # 26, 1990. — S. 149-65.

 • 1991

  Островський, Ян

  Проблеми художньої майстерності у львівській скульптурній школі майстра Пінзеля / Українське барокко та європейський контекст. — Київ: Наукова думка, 1991. — С. 148-53.

 • 1991

  Возницький, Борис

  Проблема інспірацій у творчості майстра Пінзеля та її вплив на львівську скульптуру 2 п.18 ст. / Українське барокко та європейський контекст. — Київ: Наукова думка, 1991. — С. 105-13.

 • 1991

  Крвавич, Дмитро

  Львівська барокова скульптура: джерела інспірації / Українське барокко та європейський контекст. — Київ: Наукова думка, 1991. — С. 96-105

 • 1993

  Ostrowski, Jan K.

  Kościół parafialny pw. Wneibowziȩcia Najświȩtszej Marii Panny w Buczaczu / [w:] Kościoły I klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 1, cz. 1. — Kraków, 1993.

 • 1993

  Teatr i Mistyka. Rzeźba barokowa pomiȩdzy Zachodem a Waschodem: Katalog pod redakcją Konstantego Kalinowskiego (Muzeum Narodowe w Poznaniu). — Poznań, 1993. — S. II.47-II.83.

 • 1994

  Ostrowski, Jan K.

  Z problematyki warsztatowej i atrybucyjnej rzeźby lwowskiej w. XVIII // Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej (red. J.K. Ostrowski), t. I. — Kraków, 1994. — s. 79-90 (il. 91-104).

 • 1994

  Krasny, Piotr

  Kościół parafialny w Hodowicy // Sztuka Kresów Wschodnich: materiały sesji naukowej (red. J.K. Ostrowski), t. I. — Kraków, 1994. — s. 39-61.

 • 1994

  Крвавич, Дмитро

  Скульптор Йоан Пінзель у світлі нових архівних джерел // Наукові читання пам’яті Святослава Гординського 1. Доповіді і повідомлення 17 травня 1994 року. — Львів. — С. 38–43.

 • 1995

  Krasny, Piotr ; Ostrowski, Jan K.

  Wiadomości biograficzne na temat Jana Jerzego Pinsla // Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3/4. — pp. 339-42.

 • 1995

  Betlej, Andrzej

  Rzeźby Jana Jerzego Pinsla i jego kręgu z kościoła parafialnego w Budzanowie // Biuletyn Historii Sztuki, 57 (1995), Nr. 3/4. — pp. 343-52.

 • 1995

  Krasny, Piotr

  Osiemnastowieczne figury przydrożne w Buczaczu. Uwagi o inspiracjach czeskich w twórczości Bernarda Meretyna // Prace z Historii Sztuki, 21 (1995), 65-75 + Abb. 1-11.

 • 1996

  Вуйцик, Володимир

  Меретин і Пінзель в Городенці // Галицька Брама. — Львів, 1996. — № 18. — С. 6-7.

 • 1996

  (Борис Возницький)

  Музей “Львівська сакральна барокова скульптура XVIII ст. Творчість Івана Георгія Пінзеля”. — Львів, 1996.

 • 1996

  Ostrowski, Jan K.

  Kościół parafialny P.W. Wniebowziȩcia najświȩtszej Panny Marii w Monasterzyskach // Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, I. Kościoły I klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, T. 4. — Kraków, 1996. — S. 83-94.

 • 1996

  Brzezina, Katarzyna

  Materiały do dziejów artystycznych kościoła Trynitarzy P.W. Trójcy Prenajświȩtszej we Lwowie // Sztuka kresów wschodnich. Materiały sesji naukowej. Kraków, maj 1995. — Kraków, 1996. — T. 2. — S. 193-211.

 • 1996

  Ostrowski, Jan K.

  Jan Jerzy Pinsel – zamiast biografii // Sztuka kresów wschodnich. Materiały sesji naukowej. Kraków, maj 1995. – Kraków, 1996. – T. 2. — S. 361-73.

 • 1997

  Ostrowski, Jan K.

  Lwów: dzieje i sztuka. — Kraków, 1997.

 • 1998

  Ostrowski, Jan K.

  Hercules and Samson. A long way of a composition motif from Stefano Maderno to Johann Georg Pinsel / In: Liebenwein, Wolfgang ; Tempestini, Anchise (Hrsgg.): Gedenkschrift für Richard Harprath. — München 1998. — pp. 311-22.

 • 1998

  Крвавич, Дмитро

  Українська скульптура періоду рококо // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. — Львів, 1998. — Т. 236.

 • 1999

  Ostrowski, Jan K.

  Jan Jerzy Pinsel, Christ on the Cross / In: Ostrowski, Jan K. (Hrsg.): Land of the winged horsemen: art in Poland 1572-1764 [accompanies an exhibition organized and circulated by Art Services International, Alexandria, Va. …]. — New Haven; London, 1999. — pp. 242-43.

 • 2000

  Ostrowski, Jan K.

  Jan Jerzy Pinsel, Chrystus Ukrzyżowany / In: Ostrowski, Jan K. ; Krasny, Piotr ; Kuczman, Kazimierz (Hrsgg.): Kraj skrzydlatych jeźdźców. Sztuka w Polsce 1572-1764. — Alexandria-Warszawa, 2000. — pp. 242-43.

 • 2000

  Ostrowski, Jan K.

  A Great Baroque Master on the outskirts of Latin Europe. Johann Georg Pinsel and the High Altar of the Church at Hodowica // Artibus et Historiae, 21 (2000), Nr. 42. — pp. 197-216.

 • 2001

  Volk, Peter und Kozyr, Oksana

  Zur Lemberger Rokokoplastik. Bozzetti von Johann Georg Pinsel (До питання львівської рококової скульптури. Боццетті Іоанна Георгія Піінзеля). — Bayerisches Nationalmuseum München, 2001. — 30 s.

 • 2002

  Betlej, Andrzej

  Kościół p.w. Św. Antoniego Padewskiego i klasztor SS. Miłosierdzia (dawniej OO. Kapucynów) w Mariampolu // Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 1/10. — Kraków, 2002. — S. 239-46.

 • 2003

  Kowalczyk, Jerzy

  Świątynie i klasztory późnobarokowe w archidiecezji lwowskiej // Rocznik Historii Sztuki. — Tom XXVIII. — Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2003. — 169-298.

 • 2003

  Ostrowski, Jan K.

  Pinsel, Jan Jerzy In: Makowska, Urszula (Hrsg.): Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, Bd. 7. — Warszawa, 2003. — pp. 195-98.

 • 2004

  Вуйцик, Володимир

  Архикатедра Святого Юра у Львові. Архітектурний ансамбль // Вісник інституту Укрзахідпроектреставрація. — Львів, 2004. — Число 14. — с. 17-22.

 • 2005

  Крвавич, Дмитро

  Джерела інспірацій скульптури бароко і рококо / В: Українське мистецтво. — Львів: Світ, 2004.

 • 2005

  Krasny, Piotr

  Lwowskie środowisko artystyczne wobec idei symbiozy sztuk w wystroju i wyposażeniu wnętrz sakralnych (1730-1780) // Rocznik Historii Sztuki. — Tom XXX. — Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2005. — s. 147-89.

 • 2005

  (Володимир Пшик, ред.)

  Львівська галерея мистецтв каталог 2006 . — Slg.-Kat. Lviv, 2006, s.116f.

 • 2007

  Возницький, Борис

  Іоанн Георг Пінзель. — Olszanica: Bosz, 2007. — 144 s.

 • 2007

  Стецько, Віра

  До питання можливого автопортрету скульптора І.Г.Пінзеля // Львівська галерея мистецтв. Дослідження і матеріали. Науковий збірник. — Вип. 1. — Львів, 2007. — C. 110-12.

 • 2007

  Шенгера, Борис

  Зауваги щодо грошових виплат майстрові Пінзелеві за виконані ним роботи у львівському катедральному соборі св. Юра // Львівська галерея мистецтв. Дослідження і матеріали. Науковий збірник. — Вип. 1. — Львів, 2007. — C. 113-16.

 • 2008

  Майстер Пінзель // Великий скульптурний салон – 2008. — “Арт-Юкрейн”, 2008. — C. 10-39 (каталог).

 • 2010

  Новицька, Ольга

  На перехресті двох світів: до життєпису та творчості Іоанна Георга Пінзеля // Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство. Випуск 17-18. — Івано-Франківськ, 2009-2010. — С. 98-107.

 • 2012

  Возницький, Борис

  Феномен Пінзеля // Галіція. — Львів, 2012. — № 2. — С. 92-97.

 • 2012

  Johann Georg Pinsel, un sculpteur baroque en Ukraine au XVIIIe siècle / direction de l’édition Jan K. Ostrowski et Guilhem Scherf (Paris, musée du Louvre, 22/11/2012 – 25/02/2013). — Köln: Snoeck, 2012. — 171 p.

 • 2012

  Ostrowski, Jan K.

  La vie et l’oeuvre de Johann Georg Pinsel / In: Ostrowski, Jan K. ; Scherf, Guilhem (Hrsgg.): Johann Georg Pinsel: un sculpteur baroque en Ukraine au XVIIIe siècle [Ausstellungskatalog]. — Paris 2012. — pp. 26-63.

 • 2012

  Александрович, Володимир

  Львівське середовище скульпторів європейської традиції першої половини XVIII ст. // Львівська національна галерея мистецтв. Дослідження і матеріали. — Львів, 2012. — Вип. 3: 2010-2011. — С. 13-43.

 • 2012

  Стецько, Віра

  Таїна Пінзеля. Мистецький альбом. — Київ, 2012 (168 с.). — С.13-60.

 • 2013

  Лильо, Орест

  Львівське середовище скульпторів середини XVIII ст. / В: Військово-науковий вісник. — 2014. — Випуск 20. — С. 57-71.

 • 2013

  Левицька, Мар’яна

  Дві інтерпретації образу Св. Юрія-змієборця: Йоан Георг Пінзель та Лука Долинський / В: Християнська сакральна традиція: історія і сьогодення. Матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 6-7 грудня 2013 р. — Львів, 2013. — С. 96-105.

 • 2013

  Стецько, Віра

  Відображення творчості Іоанна-Георгія Пінзеля у збірці Тернопільського обласного краєзнавчого музею / Віра Стецько // Збірник праць ТО НТШ, — Тернопіль: “Терно-граф”, 2013 — Том 8: Музеї Тернопільщини. — С. 476-95.

 • 2015

  Бірюльов, Юрій

  Львівська скульптура від раннього класицизму до авангардизму (середина XVIII — середина ХХ ст.). — Львів: Апріорі, 2015. — 528 с.

 • 2016

  Himmlisch! Der Barockbildhauer Johann Georg Pinsel (Katalog). — Belvedere, Wien, 2016. — 144 s.

 • 2017